logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Khi tham gia sự kiện Nạp Liên Tục quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà hấp dẫn.

Thông tin sự kiện như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ 16/11 đến 19/11/2018

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Phạm vi

  • Từ S1 đến S32
  • Từ S33 đến S38
  • Từ S39 đến S40

Phần thưởng

 

Máy chủ Mốc Vật phẩm Số lượng
S1 - S32 Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Mảnh Cửu Long Giới  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 20
Bạc 30 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Mảnh Cửu Long Giới  13
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 30
Bạc 40 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Mảnh Cửu Long Giới  15
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 40
Bạc 50 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 4 ngày Mảnh Cửu Long Giới 30
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 50
Bạc 60 Vạn
S33 - S38 Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Lữ Bố-Hồn *5,  *50, *15 5
Tiến Bậc Đan 50
Sách Binh Pháp-III 15
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Lữ Bố-Hồn 10
Tiến Bậc Đan 80
Sách Binh Pháp-III 20
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Lữ Bố-Hồn  25
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-III 30
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 4 ngày Lữ Bố-Hồn  40
Tiến Bậc Đan 120
Sách Binh Pháp-III 40
S39 - S40 Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Điểm Tướng Lệnh Cam  30
Sách Binh Pháp-III 10
Tiến Bậc Đan 30
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Điểm Tướng Lệnh Cam  50
Sách Binh Pháp-III 15
Tiến Bậc Đan 50
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Điểm Tướng Lệnh Cam  80
Sách Binh Pháp-III 20
Tiến Bậc Đan 80
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 4 ngày Tuyệt Ảnh  1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
Bạc 60 Vạn