logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Săn Quà Hot Cuối Tháng

26-02 30-11

10-12-19

Tiêu dùng KNB mà vẫn được quà, không những thế chư vị Tướng Quân tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 26/02 đến 04/03/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S44.

Phần thưởng

  • Tích lũy tiêu phí trong ngày, sang ngày sẽ bị reset

S1 - S43 :

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

499 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  1
Lệnh Kỳ 10
Thẻ Làm Mới Thần Bí 3
Thể Lực Đan 1
Tinh Lực Đan 2

999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  2
Lệnh Kỳ 20
Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ 50
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 50

2999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  3
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 5
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-IV 10

6999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  4
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 10
Đá Tẩy TB 100
Bạc 50 Vạn

9999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  5
Bàng Thống - Hồn 30
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 20
Đá Tẩy TS 100
Bạc 80 Vạn

 

S44 :

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

499 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  1
Lệnh Kỳ 10
Thẻ Làm Mới Thần Bí 3
Thể Lực Đan 1
Tinh Lực Đan 2

999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  2
Lệnh Kỳ 20
Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ 50
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 50

2999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  3
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 5
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-IV 10

6999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  4
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 10
Đá Tẩy TB 100
Bạc 50 Vạn

9999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  5
Lữ Bố - Hồn 30
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 20
Đá Tẩy TS 100
Bạc 80 Vạn