logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Noel "Bem" Đã Tay-Nhận Ngay Quà Hot

25-12 30-11

20-06-19

Cơ hội thuần phục nhiều chiến mã đang chờ đợi Tướng Quân khi tham gia sự kiện Trại Huấn Luyện Ngựa, nơi trao đổi tọa kỵ không dùng đến để dưỡng tọa kỵ đang cưỡi mạnh hơn. Hãy cùng mang tiểu mã đến đây để tăng sức mạnh cho chúng nhé.

Thông tin cụ thể như sau:

 

Thời gian

  • Từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ 

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng 

  • Tướng Quân đã lập được đại công, hãy dùng Thủ Cấp Tướng Địch và Cờ Tướng Địch để đổi thưởng sau

Vật phẩm đổi

Số lượng

Vật phẩm cần

Số lượng

Đích Lô

1

Cở Tướng Địch

80

Tuyệt Ảnh

1

Cở Tướng Địch

60

Trảo Hoàng Phi Điện

1

Cở Tướng Địch

60

Huyền Băng Kỳ Lân

1

Cở Tướng Địch

80

Kim GIáp Chiến Ngưu

1

Cở Tướng Địch

80

Đậu Đậu Lư

1

Thủ Cấp Tướng Địch

50

KNB

688

Tử Tinh

1

Thủ Cấp Tướng Địch

50

KNB

688

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

1

Thủ Cấp Tướng Địch

50

Hãn Huyết

1

Thủ Cấp Tướng Địch

50

Ô Vân Đạp Tuyết

1

Thủ Cấp Tướng Địch

50

Trảo Hoàng Phi Điện  1 Tuyệt Ảnh  1
KNB 688
Trảo Hoàng Phi Điện  1 Kim Giáp Chiến Ngưu  1
KNB 2688
Trảo Hoàng Phi Điện  1 Huyền Băng Kỳ Lân  1
KNB 2688
Huyền Băng Kỳ Lân 1 Tuyệt Ảnh  1
KNB 688
Huyền Băng Kỳ Lân  1 Kim Giáp Chiến Ngưu  1
KNB 688
Huyền Băng Kỳ Lân  1 Trảo Hoàng Phi Điện  1
KNB 688
Tuyệt Ảnh 1 Kim Giáp Chiến Ngưu  1
KNB 2688
Tuyệt Ảnh  1 Huyền Băng Kỳ Lân  1
KNB 2688
Tuyệt Ảnh  1 Trảo Hoàng Phi Điện  1
KNB 688