Phương thức tính toán Verify là một tính năng hoàn toàn mới chỉ có trên máy tính Casio fx-580VN X. Phương thức này cho phép chúng ta kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức

Các loại đẳng thức, bất đẳng thức có thể kiểm tra

Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa một quan hệ toán tử

*
2+3, …" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="48" width="354" style="vertical-align: -16px;"/>

Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa nhiều quan hệ toán tử

*
5+7>2+3, …" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="57" width="721" style="vertical-align: -21px;"/>


Mục lục


1 Chú ý

Nếu đẳng thức, bất đẳng thức có sử dụng biến (A, B, C, D, E, F, x, y, z) thì phương thức Verify sẽ xem biến như hằng số

2 Đẳng thức, bất đẳng thức không chứa biến

Kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức

*

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím B để chọn phương thức Verify

Bước 3 Nhập

*

*

Bước 4 Nhấn phím OPTN

Bước 5 Chọn =

*

Bước 6 Nhập

*

*

Bước 7 Nhấn phím =

*

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

Kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức

*

*

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

3 Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa biến

Kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức

*

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 1 để chọn phương thức Calculate

*

Bước 3 Nhấn phím Ran#

Bước 4 Nhấn phím STO

Bước 5 Nhấn phím x

*

Bước 6 Nhấn phím Ran#

Bước 7 Nhấn phím STO

Bước 8 Nhấn phím y

*

Bước 9 Nhấn phím MENU

Bước 10 Nhấn phím B để chọn phương thức Verify

Bước 11 Nhập

*

*

Bước 12 Nhấn phím OPNT

Bước 13 Chọn =

*

Bước 14 Nhập

*

*

Bước 15 Nhấn phím =

*

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

Phím Ran# sinh ra một giá trị ngẫu nhiên từ 0,000 đến 0,999 nên giá trị mà bạn nhận được sẽ khác với giá trị trong bài viết này