Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol với nồng độ phần trăm của dung dịch là tư tưởng quan trọng nhưng các em đề xuất nắm rõ để giải các bài xích toán liên quan mang đến tính nồng độ mol, xuất xắc nồng độ tỷ lệ của dung dịch trước với sau phản nghịch ứng.

You watching: Công thức tính nồng độ mol


Vậy nồng độ dung dịch là gì? bí quyết cùng cách tính nồng độ mol, độ đậm đặc Phần Trăm của dung dịch như vậy nào? làm thế nào nhằm kiếm tìm nồng độ dung dịch sau phản bội ứng, họ cùng tò mò qua nội dung bài viết này. Đồng thời, áp dụng giải những bài xích tập liên quan mang đến tính độ đậm đặc mol, nồng độ Xác Suất của hỗn hợp trước và sau phản bội ứng hóa học.

I. Nồng độ phần trăm của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ phần trăm

- Nồng độ xác suất của dung dịch đến ta biết số gam chất chảy gồm vào 100 gam hỗn hợp.

2. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

+ Công thức: C% = .100%

- Trong đó:

C% là độ đậm đặc xác suất của dung dịch

mct là Khối hận lượng hóa học rã (gam)

mdd là Kăn năn lượng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mchất tan

+ Các cách làm suy ra tự cách làm tính độ đậm đặc phần trăm

- Công thức tính cân nặng hóa học tan:mct = (C%.mdd):100% 

- Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct.100%):C%

3. Một số ví dụ vận dụng cách làm tính nồng độ phần trăm

- ví dụ như 1: Hoà chảy 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ xác suất của dung dịch nhận được.

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có: mdd = mdm + mct = 40+10=50 (gam).

- Áp dụng bí quyết tính mật độ Phần Trăm, ta có:

 C% = .100% = (10.100) : 50 = 20%

- Ví dụ 2: Tính cân nặng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%

* Lời giải: Theo bài xích ra, ta có:

 mNaOH = (C%.mdd):100 = (15%.200):100% = 30 (gam).

- ví dụ như 3: Hoà chảy trăng tròn gam muối hạt vào nước được dd gồm mật độ 10%

a) Tính khối lượng dd nước muối thu được

b) Tính trọng lượng nước đề nghị dựng cho sự trộn chế

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có:

a) mdd=(mmuối bột.100%):C% = (đôi mươi.100%):10% = 200 (gam).

b) mnước=mdd-mmuối = 200-20 = 180 (gam).

II. Nồng độ Mol của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ mol dung dịch

- Nồng độ mol của hỗn hợp cho biết số mol chất tan tất cả trong 1 lít dung dịch

2. Công thức tính nồng nộ mol dung dịch

+ Công thức: 

*
 (mol/l).

- Trong đó:

CM : là mật độ mol

n : là số mol hóa học tan

Vdd : là thể tích dung dịch (lít)

+ Các cách làm suy ra từ bỏ bí quyết tính mật độ mol của dung dịch

- Công thức tính số mol hóa học tan: n = CM.Vdd (mol).

- Công thức tính thể tích dung dịch: 

*
 (lít).

3. Một số ví dụ vận dụng bí quyết tính nồng độ mol

- lấy ví dụ 1: Trong 200 ml dd tất cả hoà chảy 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dd.

* Lời giải:

- Đổi: 200ml=0,2 lít; theo bài ra, ta có:

 nNaOH=16/40=0,4 (mol).

- Áp dụng công thức tính mật độ mol: CM=n/V=0,4/0,2 = 2 (M).

- lấy một ví dụ 2Tính khối lượng H2SO4 tất cả vào 50ml dd H2SO4 2M

* Lời giải:

- Tính số mol H2SO4 có vào dd H2SO4 2M.

 nH2SO4 = CM.V=2.0,05 =0,1 (mol).

⇒ mH2SO4 = n.M=0,1.98=9,8 (gam).

III. Bài tập tính độ đậm đặc Tỷ Lệ cùng mật độ mol dung dịch

Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng phương pháp như thế nào có được 200g hỗn hợp BaCl2 5%.

A. Hòa chảy 190g BaCl2 vào 10g nước.

B. Hòa rã 10g BaCl2 vào 190g nước.

C. Hoàn tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa tan 200g BaCl2 vào 10g nước.

E. Hòa chảy 10g BaCl2 trong 200g nước.

* Lời giải bài 1 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp án đúng: B.Hòa tung 10g BaCl2 trong 190g nước.

- Áp dụng bí quyết suy ra từ CT tính nồng độ Phần Trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 cơ mà mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd - mct = 200 – 10 = 190 (g).

Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính mật độ mol của 850ml hỗn hợp có kết hợp 20g KNO3.Kết trái là:

a) 0,233M. b) 23,3M.

c) 2,33M. d) 233M.

* Lời giải bài bác 2 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp số đúng: a. 0,233M.

See more: Bà Bầu Ăn Ốc Có Sao Không Và Ăn Bao Nhiêu Là Tốt Nhất? Bà Bầu Có Được Ăn Ốc Không

- Theo bài bác ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

- 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ CM (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính mật độ mol của mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl vào 750ml hỗn hợp.

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lkhông nhiều hỗn hợp.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít hỗn hợp.

d) 0,06 mol Na2CO3 vào 1500ml hỗn hợp.

* Lời giải bài 3 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng phương pháp tính mật độ mol: CM = n/V.

- Lưu ý: những em ghi nhớ đổi đơn vị chức năng thể tích từ bỏ ml thanh lịch lkhông nhiều.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml hỗn hợp = 0,75 lkhông nhiều dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ CM (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) CM (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ CM (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) CM (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol cùng số gam chất tung trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lkhông nhiều hỗn hợp NaCl 0,5M.

b) 500ml hỗn hợp KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lkhông nhiều dung dịch Na2SO4 0,3M.

* Lời giải bài xích 4 trang 146 sgk hoá 8: 

- Áp dụng cách làm suy ra trường đoản cú phương pháp tính nồng độ mol: n = CM.V

- Và phương pháp tính kân hận lượng: m = n.M

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5M ⇒ Vdd = 1 lít; CM = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ xác suất của các hỗn hợp sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 vào 1500g dung dịch.

* Lời giải bài xích 5 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng cách làm tính độ đậm đặc Phần Trăm. 

- Lưu ý: thay đổi đơn vị trọng lượng từ kg sang gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (trăng tròn.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

See more: New Hướng Dẫn Cách Têm Trầu Cánh Phượng Đẹp, Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam chất tan nên dùng để làm pha trộn từng hỗn hợp sau: