Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện:

A. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn.

Bạn đang xem: Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện

B. Chọn lệnh Insert → Picture → From File → Hộp thoại Insert picture xuất hiện.

C. Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy nút Insert trên hộp thoại.

D. Tất cả các bước trên


*

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện như sau:

+ Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn.

+ Chọn lệnh Insert → Picture → From File → Hộp thoại Insert picture xuất hiện.

+ Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy nút Insert trên hộp thoại.

Đáp án: DCho các bước chèn hình ảnh vào văn bản

1/ Nháy nút Insert.

2/ Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh.

3/ Chọn tệp đồ họa (hình ảnh) cần chèn.

Xem thêm: Suy Nghĩ : Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Là Gì, Suy Nghĩ : Tiên Học Lễ

4/ Chọn lệnh Insert ⇒ Picture ⇒ From File…

Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1, 2, 3, 4

B. 4, 3, 2, 1

C. 2, 4, 3, 1

D. 2, 3, 4, 1


sếp xếp lại

B1: chọn tệp đồ họa cần chèn 

B2: đặc con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn 

B3: nháy nút insert

B4: mở dải lệnh insert > chọn picture

B5: chọn thư mục chứa tệp hình ảnh

hãy chọn phương án đúng

A1-2-3-4-5. B2-4-1- 3-5. C5-1-3-4-2 D4-3-5-1-2


Câu 22: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.

B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.

C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.

D. Nhấn phím Enter.

Câu 23: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

A. chọn hướng trang đứng. C. chọn lề trang.

B. chọn hướng trang ngang. D. chọn lề đoạn văn bản.

 


Để đặt trang văn bản NẰM NGANG ta thực hiện

B1 : Đưa con trỏ chuột vào vị trí bât kì trong trang

B2 : Nháy vào dải lệnh ........(1)

B3 : Trong dải lệnh .......(2) nháy chuột vào ....(3) chọn (4)

HÃY VIẾT TỪ CÒN THIẾU TẠI CÁC VỊ TRÍ (1),(2),(3),(4) !!!

Giúp mìk vs !


Câu 1:Trình bày các bước để lưu văn bản vào máy tính?Câu 2:Trình bày các bước để chọn hướng trang và lề trang cho văn bản?Câu 3:Hãy nêu các bước để chèn 1 hình ảnh vào trong văn bản word và di chuyển đến vị trí phía trên bên phải của trang văn bản word?Các cao nhân giúp em với mai em thi rồi ạ


Câu 1 : Nêu các bước để chọn hướng trang và đặt lề trang ?

Câu 2: Để tìm kiếm , thay thế nội dung trong văn bản em cần thực hiện các bước như thế nào? 

Câu 3 Nêu các bước cụ thể để chèn được hình ản vào trang văn bản? Thao tác để thay đổi bố trí hình ảnh trên văn bản?

Câu 4: Em hãy trình bày các bước để tạo một bảng trong word? Các thao tác để thay đổi kích thước của hàng và cột trong bảng.

Câu 5: Em hãy trình bày các bước chèn thêm cột hoặc dòng, xoá hàng, cột hoặc bảng.

Câu 6: Hãy nêu thao tác để tạo bảng biểu gồm 3 cột, 5 dòng bằng menu lệnh table trong chương trình Word ?


Lớp 6 Tin học
2
0

Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện

A. File ⇒ Picture

B. Edit ⇒ Picture

C. View ⇒ Picture

D. Inser ⇒ Picture


Lớp 6 Tin học
1
0

Điền vào chỗ khuyết dưới đây:

Con trỏ soạn thảo là .............. nhấp nháy trên màn hình. Nó cho biết vị trí xuất hiện của kí tự sẽ được gõ vào

A. Hình mũi tên

B. Hình chữ i

C. Hình bàn tay

D. Một vạch đứng


Lớp 6 Tin học
1
0

Để mở tệp văn bản có sẵn ta thực hiện:

A. Chọn File→ Open

B. Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ

C. Cả A và B

D. Chọn File→ New

 

Câu 2: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ đến lớn?

A: kí tự - câu - từ - đoạn văn bản

B: Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản

C: Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản

D: Từ - câu - đoạn văn bản - kí tự

 

Câu 3 Để xóa cấc ký tự bên phải con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A: Backspace

B: End

C: Home

D:Delete

 

Câu 4: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn.Ta cần dụng tổ hợp phím nào dưới đây?

A: Ctrl+I

B:Ctrl+L

C:Ctrl+E

D:Ctrl+B

 

Câu 5: Công việc nào dưới đây không liên quan dịnh dạng đoạn văn bản:

A:Thay đổi phông chữ

B:Thay đổi khoảng cách giứa các dòng

C: Đổi kích thước trang giấy

D: Sửa lỗi chính tả

 

Câu 6: Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup,trong ô Margins chọn ô nào?

A: Top

B:Left

C:Right

D: Bottom

 

Câu 7:Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì:

A:Không thể xóa 

B:Có thể xóa

C: không thể di chuyển đi nơi khác

D:Tất Cả đúng

 

Câu 8: Để thêm cột nằm bên trái bảng của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau: