Ý con kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi cho mdtq.vn: bằng phương pháp nhấn nút gửi, chủ kiến phản hồi của các bạn sẽ được áp dụng để nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ thương mại của mdtq.vn. Chế độ về quyền riêng rẽ tư.

Bạn đang xem: Đổi mật khẩu sa trong sql server 2008


Trong nội dung bài viết này

Applies to:

*
SQL hệ thống (all supported versions)

This topic describes how lớn change the hệ thống authentication mode in SQL hệ thống by using SQL hệ thống Management Studio or Transact-SQL. During installation, SQL server Database Engine is set khổng lồ either Windows Authentication mode or SQL Server và Windows Authentication mode. After installation, you can change the authentication mode at any time.

If Windows Authentication mode is selected during installation, the sa login is disabled & a password is assigned by setup. If you later change authentication mode khổng lồ SQL Server và Windows Authentication mode, the sa login remains disabled. Khổng lồ use the sa login, use the ALTER LOGIN statement khổng lồ enable the sa login và assign a new password. The sa login can only connect to the server by using SQL server Authentication.

Before you begin

The sa account is a well known SQL server account and it is often targeted by malicious users. Bởi vì not enable the sa trương mục unless your application requires it. It is important that you use a strong password for the sa login.

Change authentication mode with SSMS

In SQL server Management Studio Object Explorer, right-click the server, and then click Properties.

On the Security page, under Server authentication, select the new server authentication mode, và then click OK.

In the SQL server Management Studio dialog box, click OK khổng lồ acknowledge the requirement to restart SQL Server.

In Object Explorer, right-click your server, and then click Restart. If SQL server Agent is running, it must also be restarted.

Xem thêm: Ứng Dụng Quay Màn Hình Ios, Cách Quay Màn Hình Iphone Và Ghi Âm Dễ Ơi Là Dễ

Enable sa login

You can enable the sa login with SSMS or T-SQL.

Use SSMS

In Object Explorer, expand Security, expand Logins, right-click sa, và then click Properties.

On the General page, you might have lớn create và confirm a password for the sa login.

On the Status page, in the Login section, click Enabled, and then click OK.

Using Transact-SQL

The following example enables the sa login và sets a new password. Replace with a strong password before you run it.

ALTER LOGIN sa ENABLE ; GO ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = "" ; GO

Change authentication mode (T-SQL)

The following example changes vps Authentication from mixed mode (Windows + SQL) lớn Windows only.


Caution

The following example uses an extended stored procedure khổng lồ modify the hệ thống registry. Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. These problems might require you to reinstall the operating system. mdtq.vn cannot guarantee that these problems can be resolved. Modify the registry at your own risk.


USE GOEXEC xp_instance_regwrite N"HKEY_LOCAL_MACHINE", N"Softwaremdtq.vnMSSQLServerMSSQLServer", N"LoginMode", REG_DWORD, 1GO