Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*


 Like to do something: chỉ xuất phát từ một hoàn cảnh đặc biệt nào đó dẫn tới thích làm một việc gì đó ( Like + to Verb )

Ví dụ: It"s hot these days. So I like to go swimming.

Bạn đang xem: Hate, like, love and prefer

Phân tích: Vì trời nóng nên người ấy thích đi bơi.

Like doing something: sở thích ( Like + V_ing )

Ví dụ: I like listening to music after stressful hours of work.

Phan tích: việc nghe nhạc giống như một thói quen, sở thích. Cứ sau những giờ làm việc căng thẳng thì người này lại thích tìm đến âm nhạc để thư giãn.

Tương tự với các từ hate, love,...


Đúng 3
Bình luận (1)

In American English, the forms with to-infinitive are much more common than the -ingform.

There is a very small difference in meaning between the two forms. The -ing form emphasises the action or experience. The to-infinitive gives more emphasis to the results of the action or event. We often use the -ing form to suggest enjoyment (or lack of it), and the to-infinitive form to express habits or preferences.


Đúng 0
Bình luận (2)

IX.Đặt câu cho các cấu trúc sau:

1.S+think/hope/promise+S+will+V_b (7 câu với think và hope, 8 câu với promise)

2.Want-to inf: 5 câu

3.would like+to inf: 5 câu

4.avoid+V_ing: 5 câu

5.would love+to inf: 5 câu

6.try+to+inf: 5 câu

7.intend+to-ing: 5 câu

8.can't stand+V_ing: 5 câu

9.would you mind+V_ing ?: 5 câu


Lớp 7 Tiếng anh Luyện tập tổng hợp
1
0
Gửi Hủy

1.S+think/hope/promise+S+will+V_b (7 câu với think và hope, 8 câu với promise)

I think / hope he will come soon.

I think / hope this dress will suit her.

She thought / hoped that he would marry her.

He thinks / hopes that his dog will come home.

My mother thinks / hopes that one day I will be famous.

My father thought / hoped that he would have a big garden.

She thinks / hopes that she will be able to win the first prize.

My grandmother hopes that she will have a chance to meet the president.

2.Want-to inf: 5 câu

I want to meet you. 

She wants to leave.

He wants to eat a pineapple.

My mother wants to have a new fridge.

My brother wants me to give him a present for his birthday.

3.would like+to inf: 5 câu

I'd like to drink green tea.

I'd like to leave early.

I'd like to meet you.

She would like to stay there instead of leaving.

I'd like to pay for you.

 

 

Các câu còn lại cũng chỉ cần áp công thức vào là làm được, em thử nghĩ xem có ý tưởng để làm chưa nhé!


Đúng 1

Bình luận (1)

làm sao để phân biệt love,like... đi vs Ving hay to V


Lớp 6 Tiếng anh
1
0
Gửi Hủy

Love, đi được vs cả Ving lẫn to V

Tuy nhiên trong một vài trường hợp sử dụng love, thì không thể chọn bừa sử dụng Ving hoặc to V

VD:I don"t to read books today.Trường hợp này chỉ có thể dùng to V vì đây là chỉ ý muốn tức thời(ngày hôm nay thích, ngày mai không thích)

Còn sử dụng Ving khi nói sử thích chung, mãi mãi không thay đổi.VD:I playing computer games.Trường hợp này ý muốn nói đến sở thích mà dù qua bao nhiêu năm bạn vẫn thích làm một điều gì đó(sở thích không tức thời)

Đó là những điều mình biết, bạn cố gắng học đi nhé. 


Đúng 0

Bình luận (0)
Học các cấu trúc tiếng anh nói về sở thích

– Like + noun/ V(ing): dùng để nói về các sở thích chung chung.

Example: I like playing football / I like football

– I’d like + V : dùng để nói về sở thích trong một dịp đặc biệt nào đó

– Love + noun/ V(ing)

Example: I love listening to music / I love music

– Be keen on + noun/ V(ing)

Example : She’s keen on dancing

– Enjoy+ noun/ V(ing)

Example : I’m enjoy drawing

Giải thích giúp mình trường hợp, ngữ cảnh nào của câu thì dùng mỗi công thức trên.

Xem thêm: Danh Sách Tên Ở Nhà Cho Bé Trai 2021, Đặt Tên Ở Nhà Cho Con Trai 2021 Tân Sửu


Lớp 7 Tiếng anh
0
0
Gửi Hủy

Khi đi sau những từ nào thì + V-ing, V-bare, to V?

Ghi ra toàn bộ từ bn cs lun nak!!!~~~


Lớp 6 Tiếng anh
2
0
Gửi Hủy

1. To-infinitive

* Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

- Chủ ngữ của câu:

To become a famous singer is her dream.

- Bổ ngữ cho chủ ngữ:

What I is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.

- Tân ngữ của động từ:

It was late, so we decided to take a taxi home.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased to see you.

* Verb + To V

- afford: đáp ứng

- agree: đồng ý

- arrange: sắp xếp

- ask: yêu cầu

- attempt: cố gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: mong đợi

- fail: thất bại, hỏng

- hope: hy vọng

- invite: mời

- learn: học/ học cách

- manage: xoay sở, cố gắng

- offer: cho, tặng, đề nghị

- pretend: giả vờ

- promise: hứa

- refuse: từ chối

- seem = appear: dường như

- tell: bảo

- tend: có khuynh hướng

- threaten: đe dọa

- want: muốn

- begin= start bắt đầu

- finish kết thúc,

- choose chọn

- consent chấp thuận

- determine quyết định ,

- happen tình cờ ,

- hesitate do dự

- neglect lờ đi

- prepare chuẩn bị,

- propose đề nghị

- swear thề 

- wish ước

- desire mong ước

- teach

- plan= intend dự định

- volunteer tình nguyện 

- would prefer/love/ thích....

- Đi sau các từ để hỏi ( how/ what/ when/ where/ which/ why + to V)

Những động từ sử dụng công thức này là:

ask, decide, discover( khám phá) , find out( tìm ra) , forget( quên) , know, learn, rêmmber( nhớ) , see, show( chỉ ra), think, understand( hiểu) , want to know( muốn biết) , wonder...

Ex:

- He discovered how to open the safe.

- I found out where to buy fruit cheaply.

- She couldn"t think what to say.

* Trong các cấu trúc:

+ It takes / took + O + thời gian + to-inf

It takes Nam two hours to do that exercise.

+ Chỉ mục đích

I went to the post office to send a letter.

Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Is there anything to eat?

+ It + be + adj + to-inf: thật … để ..

It is interesting to study English

+ S + be + adj + to-inf

I’m happy to receive your latter.

+ S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

+ S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough to play basket ball.

+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult to learn English vocabulary.

* Note: : một số động từ sau có 2 dạng

- dạng 1 có tân ngữ sau động từ ta chia ở to V

- allow / permit / advise / recommend + O + to-inf

Ex: She allowed me to use her pen.

- dạng 2: không có tân ngữ sau V ta chia ở Ving

- allow / permit / advise / recommend + V-ing

Ex: She didn’t allow smoking in her room

II. Bare infinitive / Infinitive without to ( V nguyên dạng )

* V + O + bare inf

- let

- make

- had better

- would rather

- Modal verb

Ex: He made me cry.

You had better take an aspirin.

Note

1. be + made + to-inf

Ex: I was made to cean my room.

2. Động từ help:

- help + V1 / to-inf

- help + O + V1 / to-inf

- help + O + with + N

Ex: My brother helped me do my homework.

My brother helped me to do my homework.

My brother helped me with my homework.

3. Động từ chỉ tri giác:

- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, noe, see, listen, find .. + O + V1 (chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)

Ex: I saw her get off the bus.

- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, noe, see, listen, find .. + O + V-ing (chỉ sự việc đang diễn ra)