Chương này, họ cùng tra cứu hiểu công việc đơn giản để thiết lập cấu hình một liên kết JDBC cùng với MySQL Database. Trong loạt bài xích hướng dẫn về JDBC này, mình sử dụng MySQL, vày đó, trong những chương trình lấy một ví dụ trong bài, mình thực hiện root là username và 123456 là mật khẩu.

Bạn đang xem: Kết nối java với mysql

Để liên kết ứng dụng Java cùng với MySQL Database, bạn phải tải mysqlconnector.jar file. Sau đó, bạn theo một trong các hai cách:

1. Dán mysqlconnector.jar tệp tin trong JRE/lib/ext folder.

2. thiết lập cấu hình classpath:

Thiết lập classpath trợ thì thời: thứ nhất bạn tìm kiếm mysqlconnector.jar file, tiếp đến mở command prompt và viết: C:>set classpath=c:foldermysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;Thiết lập classpath vĩnh viễn: Vào MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> tạo nên tab new user variable -> viết quý giá path trong tên phát triển thành -> dẫn mang lại thư mục bin của mua đăt java -> ok -> ok -> ok.
*

Trong variable name, chúng ta viết classpath với trong variable value, chúng ta dán path là C:foldermysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;

Sau đó, để liên kết ứng dụng Java cùng với MySQL Database, bạn tiến hành theo 5 bước như dưới đây. Chúng ta cần biết những thông tin sau về MySQL Database:

1. Lớp Driver mang lại MySQL Database là com.mysql.jdbc.Driver.

Xem thêm: Làm Chủ Đường May Với 10 Sách Dạy Cắt May Online Miễn Phí, Sách Kỹ Thuật Cắt May Cơ Bản (Bộ 2 Tập Tái Bản)

2. Địa chỉ kết nối cho MySQL Database là jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien. Trong đó:

jdbc là APImysql là đại lý dữ liệulocalhost là tên server mà lại MySQL đang hoạt động (chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng địa chỉ cửa hàng IP trên đây)3306 là số hiệu cổngsinhvien là tên của cơ sở dữ liệu (tùy theo cơ sở tài liệu mà bạn có nhu cầu sử dụng)

3. Username mặc định mang lại MySQL Database là root.

4. Password được hỗ trợ bởi người tiêu dùng tại thời điểm thiết lập MySQL Database (với mình là 123456).

Bây giờ, họ sẽ chế tạo ra một bảng trong MySQL Database.

// Tao co so du lieu co ten la sinhviencreate database sinhvien; // Chon teo so du lieu de lam viecuse sinhvien; // Tao bang hocphi trong co so du lieu trencreate table hocphi(mssv number(10),ho varchar2(50), ten varchar2(30),hocphi number(3));

Ví dụ để liên kết ứng dụng Java cùng với MySQL Database

Trong ví dụ này, mình thực hiện username khoác định là root với password của bản thân mình là 123456. Chương trình đơn giản và dễ dàng này được sử dụng để đưa tất cả phiên bản ghi có trong bảng hocphi. Tôi đã liệt kê và bình luận chi tiết về công việc trong khi liên kết ứng dụng Java cùng với MySQL Database để bạn tiện theo dõi.

package com.mdtq.vn.jdbc;import java.sql.*; class ViDuJDBC public static void main(String args<>) try // Buoc 1: Tai lop Driver Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); // Buoc 2: Tao doi tuong Connection Connection con=DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien","root","123456"); // sihvien la ten teo so du lieu, root la username va mat khau la 123456 // Buoc 3: Tao doi tuong Statement Statement stmt=con.createStatement(); // Buoc 4: Thuc thi truy van ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT * FROM hocphi"); while(rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1)+" "+rs.getString(2)+" "+rs.getString(3)+ rs.getInt(4));// Buoc 5: Dong doi tuong Connection con.close(); catch(Exception e) System.out.println(e);