Chương này, chúng ta cùng tìm hiểu các bước đơn giản để thiết lập một kết nối JDBC với MySQL Database. Trong loạt bài hướng dẫn về JDBC này, mình sử dụng MySQL, do đó, trong các chương trình ví dụ trong bài, mình sử dụng root là username và 123456 là mật khẩu.

Bạn đang xem: Kết nối java với mysql

Để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database, bạn cần tải mysqlconnector.jar file. Sau đó, bạn theo một trong hai cách:

1. Dán mysqlconnector.jar file trong JRE/lib/ext folder.

2. Thiết lập classpath:

Thiết lập classpath tạm thời: đầu tiên bạn tìm mysqlconnector.jar file, sau đó mở command prompt và viết: C:>set classpath=c:\folder\mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;Thiết lập classpath vĩnh viễn: Vào MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> tạo tab mới user variable -> viết giá trị path trong tên biến -> dẫn đến thư mục bin của cài đăt java -> ok -> ok -> ok.
*

Trong variable name, bạn viết classpath và trong variable value, bạn dán path là C:\folder\mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar;.;

Sau đó, để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database, bạn thực hiện theo 5 bước như dưới đây. Chúng ta cần biết các thông tin sau về MySQL Database:

1. Lớp Driver cho MySQL Database là com.mysql.jdbc.Driver.

Xem thêm: Làm Chủ Đường May Với 10 Sách Dạy Cắt May Online Miễn Phí, Sách Kỹ Thuật Cắt May Cơ Bản (Bộ 2 Tập Tái Bản)

2. Địa chỉ kết nối cho MySQL Database là jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien. Trong đó:

jdbc là APImysql là cơ sở dữ liệulocalhost là tên server mà MySQL đang chạy (chúng ta cũng có thể sử dụng địa chỉ IP tại đây)3306 là số hiệu cổngsinhvien là tên của cơ sở dữ liệu (tùy theo cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng)

3. Username mặc định cho MySQL Database là root.

4. Password được cung cấp bởi người dùng tại thời điểm cài đặt MySQL Database (với mình là 123456).

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một bảng trong MySQL Database.

// Tao co so du lieu co ten la sinhviencreate database sinhvien; // Chon co so du lieu de lam viecuse sinhvien; // Tao bang hocphi trong co so du lieu trencreate table hocphi(mssv number(10),ho varchar2(50), ten varchar2(30),hocphi number(3));

Ví dụ để kết nối ứng dụng Java với MySQL Database

Trong ví dụ này, mình sử dụng username mặc định là root và password của mình là 123456. Chương trình đơn giản này được sử dụng để lấy tất cả bản ghi có trong bảng hocphi. Mình đã liệt kê và comment chi tiết về các bước trong khi kết nối ứng dụng Java với MySQL Database để bạn tiện theo dõi.

package com.mdtq.vn.jdbc;import java.sql.*; class ViDuJDBC{ public static void main(String args<>){ try{ // Buoc 1: Tai lop Driver Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); // Buoc 2: Tao doi tuong Connection Connection con=DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost:3306/sinhvien","root","123456"); // sihvien la ten co so du lieu, root la username va mat khau la 123456 // Buoc 3: Tao doi tuong Statement Statement stmt=con.createStatement(); // Buoc 4: Thuc thi truy van ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT * FROM hocphi"); while(rs.next()) System.out.println(rs.getInt(1)+" "+rs.getString(2)+" "+rs.getString(3)+ rs.getInt(4));// Buoc 5: Dong doi tuong Connection con.close(); }catch(Exception e){ System.out.println(e);} } }